Kótovanie a jeho špecifiká v stavebníctve

Na prvý pohľad zložitý výraz má veľmi jednoduchú definíciu. Kótovanie je označenie rozmeru predmetu na jeho obraze vo výkrese.
Má svoje presne definované pravidlá, aby to nebolo len obyčajné napísanie rozmeru niekde v priestore výkresu.

Foto: gstarcad.sk

Ako sa kótuje


Určovanie rozmerov predmetu vo výkrese, teda kótovanie, sa robí pomocou presných, ohraničených čiar – úsečiek, ktoré vedú buď cez priemer objektu alebo po jeho obvode.
Kótovacia čiara musí byť ukončená predpísaným rozmerom. V strojárstve sú to šípky, v stavebníctve šikmé čiary, väčšinou v uhle 45°.
Okrem úsečky sa ako kótovacia čiara používa aj kružnicový oblúk pri kótovaní uhlov.

Ku kótovacej čiare sa umiestňuje kóta – číselný údaj, ktorý označuje rozmer kótovaného predmetu. Kóta môže okrem čísla obsahovať aj ďalšie znaky ako napríklad ⌀ (fí). Fí sa používa na označenie priemeru kruhu, gule a ďalších.

Ručné kótovanie si vyžaduje presnosť a dobrú znalosť kótovacích noriem. Každý prvok na výkrese sa má kótovať len raz. To znamená, že jeho rozmer sa určí len v jednom priemere, z jedného prierezu, uhlu a pohľadu. Rovnako sa nesmie uvádzať pri jednom predmete viac kót, teda rozmerových údajov. Inak dôjde k nežiaducemu javu “prekótovaniu”.
Výkres sa stane neprehľadným a zložitým na čítanie. Môže tým dochádzať k chybám pri realizácií projektov.
Ak pri práci používate program na technické kreslenie, čo už je dnes takmer samozrejmosťou, je pre vás kótovanie maličkosťou. Program má už prednastavené funkcie, vďaka ktorým sa vyhnete napríklad nesprávnemu vedeniu kótovacích čiar po ľavej strane výkresu.

Špecifiká kótovania v stavebníctve


Aj keď je kótovanie veľmi podobné vo všetkých odvetviach, ktoré používajú technické kreslenie, predsa len sa nájdu malé rozdiely.

V strojárstve sa kótuje výlučne v milimetroch. V stavebníctve je to rôznorodejšie. Nekótuje sa len rozmer konkrétneho objektu, ale aj jeho umiestnenie v priestore a jednotlivé vzdialenosti od susedných objektov alebo hraníc pozemku.
Na stavebných výkresoch sa kótuje od hrán, stien a ďalších pevných bodov, ktoré sa dajú na stavbe dobre zistiť. Od nich sa potom merajú rozmery a vzdialenosti podľa výkresu.
Pri kótovaní stavebného výkresu v Autocad je nutné zobrať do úvahy aj postup realizácie stavby, aby bola dokončená vždy tá časť, od ktorej sa kóty odvodzujú.

Dĺžkové kóty sa uvádzajú v milimetroch. Výškové kóty v pôdoryse sa uvádzajú v metroch, prípadne v absolútnej hodnote ako je nadmorská výška.
Ďalej sa kótujú rovinné uhly v stupňoch a sklony rovinných plôch v percentách alebo promile. Znak percenta sa uvádza vždy za číselný údaj (kótu).

Cad programy pre všetky profesie


Práve kvôli rozdielom a špecifikám technického kreslenia v rôznych profesiách, majú všetky cad programy individuálne nastavenia.
Existujú cad programy pre konštruktérov, strojárov, stavbárov, architektov a ďalších s individuálnymi nastaveniami, ktoré zodpovedajú pracovným normám v rôznych pracovných odvetviach.

Text: PR